รายชื่อมอบตัว
(วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566)

การรับสมัคร ปิดแล้ว
(วันที่ 23-25 มกราคม พ.ศ. 2566)

การประกาศผล
ประกาศวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

การรายงานตัว
(วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566)